Loading...
Αρχική Σελίδα  |  Δικαιώματα Καταναλωτών  |  Οργανωμένα ταξίδια και διακοπές

Δικαιώματα Καταναλωτών

Οργανωμένο πακέτο διακοπών; Μάθε ποια είναι τα βασικά σου δικαιώματα!

Γενικές Πληροφορίες

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οργανωμένο ταξίδι ή πακέτο σημαίνει τον συνδυασμό τουλάχιστον δύο (2) διαφορετικών ειδών ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του ίδιου ταξιδιού ή των ίδιων διακοπών, εάν:
(α) Οι εν λόγω υπηρεσίες έχουν συνδυαστεί από έναν έμπορο ή
(β) ανεξάρτητα από το αν συνάπτονται χωριστές συμβάσεις με παρόχους επιμέρους ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τις υπηρεσίες αυτές, ισχύει ένα από τα πιο κάτω:

 • Αγοράζονται από ένα μόνο σημείο πώλησης και έχουν επιλεγεί πριν ο ταξιδιώτης συμφωνήσει να πληρώσει.
 • Προσφέρονται, πωλούνται ή χρεώνονται σε τιμή όπου συνυπολογίζονται όλες οι εν λόγω υπηρεσίες ή σε μία συνολική τιμή.
 • Διαφημίζονται ή πωλούνται με τον όρο «πακέτο» ή με παρεμφερή όρο.
 • Συνδυάζονται μετά τη σύναψη σύμβασης με την οποία ένας έμπορος προσφέρει το δικαίωμα στον ταξιδιώτη να επιλέξει μεταξύ διαφόρων τύπων ταξιδιωτικών υπηρεσιών.
 • Αγοράζονται από χωριστούς εμπόρους μέσω συνδεδεμένων διαδικασιών κράτησης στο διαδίκτυο όπου το όνομα, τα στοιχεία πληρωμών και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαβιβάζονται από τον έμπορο με τον οποίο συνάπτεται η πρώτη σύμβαση σ’ άλλον έμπορο ή εμπόρους και μια σύμβαση με τον τελευταίο έμπορο ή εμπόρους συνάπτεται το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες μετά την επιβεβαίωση κράτησης της πρώτης ταξιδιωτικής υπηρεσίας.

Επίσης, Συνδεδεμένος Ταξιδιωτικός Διακανονισμός, σημαίνει την αγορά τουλάχιστον δύο διαφορετικών ειδών ταξιδιωτικών υπηρεσιών για το ίδιο ταξίδι ή τις ίδιες διακοπές, που δεν αποτελούν πακέτο, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη σύναψη χωριστών συμβάσεων με τους παρόχους των επιμέρους ταξιδιωτικών υπηρεσιών, αν ο έμπορος διευκολύνει:
(α) Στο πλαίσιο μιας και μόνον επίσκεψης ή επαφής με το σημείο πώλησής του, τη χωριστή επιλογή και χωριστή πληρωμή κάθε ταξιδιωτικής υπηρεσίας από τους ταξιδιώτες.
(β) Με στοχευμένο τρόπο, την προμήθεια τουλάχιστον μιας πρόσθετης ταξιδιωτικής υπηρεσίας από άλλον έμπορο όταν η σύμβαση με τον έμπορο αυτόν, συνάπτεται το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες μετά την επιβεβαίωση κράτησης της πρώτης ταξιδιωτικής υπηρεσίας.

Οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες που καλύπτονται από το Νόμο είναι οι εξής:
(α) Η μεταφορά επιβατών.
(β) Η παροχή καταλύματος.
(γ) Η ενοικίαση μηχανοκίνητου οχήματος.
(δ) Άλλες τουριστικές υπηρεσίες που δεν είναι αναπόσπαστο τμήμα των πιο πάνω.

Η νομοθεσία δεν εφαρμόζεται:
(α) Στα πακέτα και στους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς που καλύπτουν περίοδο μικρότερη των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, εκτός εάν περιλαμβάνεται διανυκτέρευση.
(β) Στα πακέτα που προσφέρονται και στους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς που πραγματοποιούνται περιστασιακά και επί μη κερδοσκοπικής βάσης και μόνο σε περιορισμένη ομάδα ταξιδιωτών.
(γ) Στα πακέτα και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς που αγοράζονται βάσει γενικής συμφωνίας για το διακανονισμό επαγγελματικού ταξιδιού.

Οργανωμένα ταξίδια - Οδηγός για ταξιδιώτες 

Εάν είστε ταξιδιώτης που έχει συνάψει σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού δικαιούστε:

 • Να μεταβιβάσετε τη σύμβαση σε άλλο ταξιδιώτη υπό κάποιες προϋποθέσεις. 
 • Να ακυρώσετε τη σύμβαση υπό κάποιες προϋποθέσεις.
 • Να λάβετε από τον διοργανωτή εναλλακτικούς διακανονισμούς, σε περίπτωση που κάποια ή κάποιες από τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες που είχατε συμφωνήσει δεν είναι δυνατό να παρασχεθούν.
 • Να λάβετε μείωση της τιμής του πακέτου ή αποζημίωση υπό κάποιες προϋποθέσεις.

Μεταβίβαση της σύμβασης σε άλλο ταξιδιώτη

Εάν έχετε συνάψει σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού αλλά για οποιονδήποτε λόγο επιθυμείτε κάποιος άλλος να ταξιδέψει στη θέση σας:

 • Το άτομο στο οποίο επιθυμείτε να μεταβιβάσετε τη σύμβαση, θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια που περιέχονται στη σύμβαση.
 • Θα πρέπει να ενημερώσετε σχετικά με αυτό, τον διοργανωτή, τουλάχιστο επτά (7) ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου.
 • Εξακολουθείτε, από κοινού με το άτομο στο οποίο θα μεταβιβάσετε τη σύμβαση, να φέρετε την ευθύνη, για ολόκληρη την καταβολή του χρηματικού ποσού στον διοργανωτή.
 • Οφείλετε, από κοινού με το άτομο στο οποίο θα μεταβιβάσετε τη σύμβαση, να καταβάλετε στον διοργανωτή οποιαδήποτε πραγματικά έξοδα έχουν προκύψει από την μεταβίβαση της σύμβασης, αφού ο διοργανωτής σας ενημερώσει ποιο είναι το πραγματικό κόστος αυτών των εξόδων και σας προσκομίσει σχετικά αποδεικτικά έγγραφα όπως είναι τιμολόγια ή αποδείξεις.

Ακύρωση της σύμβασης

Εάν ισχύει μια εκ των πιο κάτω προϋποθέσεων, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή, πριν την έναρξη του πακέτου, να ακυρώσετε την σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, χωρίς να χρεωθείτε οποιοδήποτε κόστος για την ακύρωση και να σας επιστραφεί, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών, το πλήρες ποσό που καταβάλατε στον διοργανωτή.

 • Εάν πριν από την έναρξη του πακέτου, ο διοργανωτής υποχρεωθεί να τροποποιήσει, σε σημαντικό βαθμό, οποιοδήποτε από τα κύρια χαρακτηριστικά των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, όπως ο προορισμός, το δρομολόγιο, η τουριστική κατηγορία του καταλύματος, τα παρεχόμενα γεύματα, οι εκδρομές κ.α, ή
 • εάν ο διοργανωτής είχε αρχικά περιλάβει στη σύμβαση κάποιες ειδικές απαιτήσεις που είχατε ζητήσει και στη συνέχεια αδυνατεί να τις εκπληρώσει ή
 • ο διοργανωτής προτείνει να αυξήσει την τιμή του πακέτου κατά ποσοστό που υπερβαίνει το οκτώ τοις εκατόν (8%), ακόμα και αν η πιθανότητα αύξησης για συγκεκριμένους λόγους προνοούνταν στη σύμβαση.
 • Στις πιο πάνω περιπτώσεις, ο διοργανωτής, εάν έχει τη δυνατότητα μπορεί να προσφέρει στον ταξιδιώτη υπαλλακτικό πακέτο, ίδιας ποιότητας στην ίδια τιμή, ή κατώτερης ποιότητας σε μειωμένη τιμή. Η απόφαση για το αν θα δεχτείτε το υπαλλακτικό πακέτο εναπόκειται σε εσάς, σαν ταξιδιώτη.

Εάν ισχύει η πιο κάτω προϋπόθεση, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή, πρίν την έναρξη του πακέτου, να ακυρώσετε τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, χωρίς να χρεωθείτε οποιοδήποτε κόστος για την ακύρωση και να σας επιστραφεί, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών, το πλήρες ποσό που καταβάλατε στον διοργανωτή, αλλά δεν δικαιούστε πρόσθετη αποζημίωση.

 • Σε περίπτωση αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων στον τόπο προορισμού ή πολύ κοντά σ’ αυτόν, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά την εκτέλεση του πακέτου ή επηρεάζουν σημαντικά τη μεταφορά των επιβατών στον προορισμό.
 • Τέτοιες αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις θα μπορούσαν να ήταν το ξέσπασμα κάποιου πολέμου ή άλλα σοβαρά προβλήματα ασφάλειας, όπως η τρομοκρατία, σημαντικοί κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία όπως η εκδήλωση κρουσμάτων σοβαρής ασθένειας ή φυσικές καταστροφές, όπως πλημμύρες, σεισμοί ή ακραίες καιρικές συνθήκες.

Ακόμα και αν δεν ισχύουν οι πιο πάνω προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή, πριν την έναρξη του πακέτου, να ακυρώσετε τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, καταβάλλοντας όμως στον διοργανωτή κάποιο κόστος για την ακύρωση.

 • Σε αυτή την περίπτωση, το κόστος για την ακύρωση είναι η τυποποιημένη χρέωση που καθορίζεται στην σύμβαση, με βάση τον χρόνο ακύρωσης της σύμβασης. Για παράδειγμα μια σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού μπορεί να προνοεί ότι μέχρι 30 ημέρες πριν την έναρξη του πακέτου η ακύρωση δεν χρεώνεται, 20-29 ημέρες πριν την έναρξη του πακέτου η ακύρωση χρεώνεται με το 10% της τιμής του πακέτου κ.ο.κ.
 • Εάν στη σύμβαση δεν καθορίζεται τυποποιημένη χρέωση ακύρωσης της σύμβασης, το ποσό της χρέωσης ακύρωσης αντιστοιχεί στην τιμή του πακέτου μείον τα έσοδα που θα έχει ο διοργανωτής από την εναλλακτική αξιοποίηση του πακέτου που δεν θα χρησιμοποιήσετε.
 • Για παράδειγμα, εάν η τιμή του πακέτου που ακυρώσατε ήταν 1000 ευρώ και ο διοργανωτής πώλησε στη συνέχεια το πακέτο αυτό σε άλλο ταξιδιώτη στην τιμή των 900 ευρώ, θα πρέπει να καταβάλετε στον διοργανωτή 100 ευρώ ως έξοδα ακύρωσης (1000-900=100).
 • Με όποιο τρόπο, από τους πιο πάνω, και αν υπολογίζεται η χρέωση της ακύρωσης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον διοργανωτή να αιτιολογήσει το ποσό το οποίο σας χρέωσε για την ακύρωση.

Εκτέλεση του πακέτου

 • Ενημερώστε τον διοργανωτή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν διαπιστώσετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την εκτέλεση ταξιδιωτικής υπηρεσίας, όπως είχε συμφωνηθεί στη σύμβαση του πακέτου.
 • Εάν ο διοργανωτής δεν είναι σε θέση να αποκαταστήσει το πρόβλημα λόγω του ότι η αποκατάσταση είναι αδύνατη, ή συνεπάγεται δυσανάλογες δαπάνες για τον ίδιο τότε δικαιούστε να λάβετε μείωση της τιμής ή αποζημίωση.
 • Εάν η αποκατάσταση δεν είναι αδύνατη, ούτε συνεπάγεται αδικαιολόγητες δαπάνες, έχετε το δικαίωμα να καθορίσετε στον διοργανωτή εύλογη χρονική προθεσμία προκειμένου να αποκαταστήσει το πρόβλημα. Αν δεν το πράξει εντός αυτής της προθεσμίας τότε δικαιούστε να προβείτε εσείς προσωπικά σε ενέργειες ώστε να αποκαταστήσετε το πρόβλημα και στη συνέχεια δικαιούστε να απαιτήσετε αποζημίωση από το διοργανωτή για τις αναγκαίες δαπάνες οι οποίες έχουν προκύψει από τις ενέργειές σας.
 • Εάν το ποσοστό των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που δεν μπορεί να παρασχεθεί, όπως συμφωνήθηκε στη σύμβαση, είναι μεγάλο, τότε ο διοργανωτής οφείλει, χωρίς οποιαδήποτε δική σας επιβάρυνση, να σας προσφέρει κατάλληλους εναλλακτικούς διακανονισμούς, ισοδύναμης ή ανώτερης ποιότητας από αυτούς που είχαν αρχικά συμφωνηθεί, ώστε το πακέτο να μπορεί να συνεχιστεί.
 • Εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα προσφοράς ισοδύναμων ή ανώτερων ποιοτικά προτεινόμενων εναλλακτικών διακανονισμών και ως εκ τούτου το πακέτο που οριζόταν στη σύμβαση καταλήγει σε πακέτο κατώτερης ποιότητας, τότε θα πρέπει να σας προσφέρει κατάλληλη μείωση της τιμής ανάλογη με τη διαφορά κόστους των υπηρεσιών που δεν παρασχέθηκαν.
 • Έχετε δικαίωμα να απορρίψετε τους εναλλακτικούς αυτούς διακανονισμούς μόνο εάν δεν είναι συγκρίσιμοι προς αυτό που συμφωνήθηκε στη σύμβαση ή αν η προτεινόμενη μείωση της τιμής είναι ανεπαρκής. Σε αυτή την περίπτωση δικαιούστε και πάλι μείωση της τιμής ή αποζημίωση.
 • Σε περίπτωση που το πακέτο περιλάμβανε και την μεταφορά σας, αλλά αυτή είναι αδύνατον να διασφαλιστεί όπως συμφωνήθηκε στη σύμβαση, λόγω αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, ο διοργανωτής, θα πρέπει να καταβάλει το κόστος της αναγκαίας παροχής καταλύματος για εσάς, για περίοδο μέχρι τριών (3) διανυκτερεύσεων.

Μείωση της τιμής ή αποζημίωση

 • Ως ταξιδιώτης δικαιούστε κατάλληλη μείωση της τιμής για οποιαδήποτε περίοδο παρουσιάστηκε πρόβλημα και το οργανωμένο ταξίδι δεν εκτελέστηκε όπως προνοούσε η σύμβαση. Δεν δικαιούστε μείωση της τιμής εάν ο διοργανωτής αποδείξει ότι η ύπαρξη του προβλήματος καταλογίζεται σε εσάς σαν ταξιδιώτη.
 • Επίσης, εάν έχετε υποστεί οποιαδήποτε ζημία από πρόβλημα που προέκυψε κατά την εκτέλεση του οργανωμένου ταξιδιού δικαιούστε να λάβετε από τον διοργανωτή κατάλληλη αποζημίωση, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
 • Δεν δικαιούστε αποζημίωση εάν ο διοργανωτής αποδείξει ότι η ύπαρξη του προβλήματος καταλογίζεται σε εσάς σαν ταξιδιώτη, ή σε τρίτο πρόσωπο το οποίο δεν έχει σχέση με την παροχή των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ή οφείλεται σε αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις όπως είναι το ξέσπασμα κάποιου πολέμου ή άλλα σοβαρά προβλήματα ασφάλειας, όπως η τρομοκρατία, σημαντικοί κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία όπως η εκδήλωση κρουσμάτων σοβαρής ασθένειας ή φυσικές καταστροφές, όπως πλημμύρες, σεισμοί ή ακραίες καιρικές συνθήκες.
 • Ο Νόμος σας δίνει το δικαίωμα να ζητήσετε μείωση της τιμής ή αποζημίωση μέχρι και δύο (2) χρόνια μετά την παρουσίαση του προβλήματος.

Συνδεδεμένοι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί

Έμπορος ο οποίος διευκολύνει Συνδεδεμένους Ταξιδιωτικούς Διακανονισμούς, οφείλει να:

 • Δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες στον ταξιδιώτη πριν αυτός δεσμευθεί με οποιαδήποτε σύμβαση.
 • Παρέχει προστασία κατά της αφερεγγυότητας.

Πληροφορίες που πρέπει να δίνονται στον ταξιδιώτη

Έμπορος που διευκολύνει συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς οφείλει να δίνει τις ακόλουθες πληροφορίες στον ταξιδιώτη κατά τρόπο σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο, πριν από τη σύναψη της σύμβασης:

 • Ότι η ταξιδιωτική υπηρεσία που πρόκειται να προσφερθεί από αυτόν δεν αποτελεί μέρος πακέτου και ως εκ τούτου δεν θα απολαύει κανενός από τα δικαιώματα που προβλέπει ο Νόμος και τα οποία παρέχονται αποκλειστικά σε πακέτα.
 • Ότι κάθε πάροχος ταξιδιωτικών υπηρεσιών που αποτελούν τμήμα συνδεδεμένου ταξιδιωτικού διακανονισμού είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εκτέλεση της δικής του υπηρεσίας.
 • Ότι παρέχεται στον ταξιδιώτη προστασίας κατά της αφερεγγυότητας.
 • Τις πληροφορίες των τυποποιημένων εντύπων που προβλέπονται από τον Νόμο, ανάλογα με την περίπτωση.

Προστασία κατά της αφερεγγυότητας

 • Έμπορος που διευκολύνει συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς θα πρέπει να παρέχει εγγύηση για την επιστροφή όλων των ποσών που λαμβάνει από τους ταξιδιώτες, εφόσον η ταξιδιωτική υπηρεσία που αποτελεί τμήμα συνδεδεμένου ταξιδιωτικού διακανονισμού δεν εκτελείται λόγω αφερεγγυότητάς του. Σε περίπτωση που έχει την ευθύνη για τη μεταφορά επιβατών, η εγγύηση θα πρέπει να καλύπτει επίσης και τον επαναπατρισμό του ταξιδιώτη.
 • Ο Νόμος, παρέχει στους εμπόρους αυτούς τη δυνατότητα να επιλέξουν εγγύηση για προστασία κατά της αφερεγγυότητας με σύναψη ασφάλειας ή με εξασφάλιση χρηματικής εγγύησης από χρηματοοικονομικό ίδρυμα.
 • Δείτε εδώ κατάλογο των διοργανωτών οργανωμένων ταξιδιών οι οποίοι πληρούν τις υποχρεώσεις τους για προστασία κατά της αφερεγγυότητας.

logo   help us

Βίντεο: Οργανωμένα Ταξίδια - Δικαιώματα Καταναλωτων