Loading...
Αρχική Σελίδα  |  Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων  |  Οργανωμένα Ταξίδια και Συνδεδεμένοι Ταξιδιωτικοί Διακανονισμοί

Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων

Οργανωμένα Ταξίδια και Συνδεδεμένοι Ταξιδιωτικοί Διακανονισμοί

Γενικές Πληροφορίες
Σύμφωνα με τη νομοθεσίαοργανωμένο ταξίδι ή πακέτο σημαίνει τον συνδυασμό τουλάχιστον δύο (2) διαφορετικών ειδών ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του ίδιου ταξιδιού ή των ίδιων διακοπών, εάν-
(α) οι εν λόγω υπηρεσίες έχουν συνδυαστεί από έναν έμπορο ή
(β) ανεξάρτητα από το αν συνάπτονται χωριστές συμβάσεις με παρόχους επιμέρους ταξιδιωτικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες αυτές-

 1. αγοράζονται από ένα μόνο σημείο πώλησης και έχουν επιλεγεί πριν ο ταξιδιώτης συμφωνήσει να πληρώσει,
 2. προσφέρονται, πωλούνται ή χρεώνονται σε τιμή όπου συνυπολογίζονται όλες οι εν λόγω υπηρεσίες ή σε μία συνολική τιμή,
 3. διαφημίζονται ή πωλούνται με τον όρο «πακέτο» ή με παρεμφερή όρο,
 4. συνδυάζονται μετά τη σύναψη σύμβασης με την οποία ένας έμπορος προσφέρει το δικαίωμα στον ταξιδιώτη να επιλέξει μεταξύ διαφόρων τύπων ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ή
 5. αγοράζονται από χωριστούς εμπόρους μέσω συνδεδεμένων διαδικασιών κράτησης στο διαδίκτυο όπου το όνομα, τα στοιχεία πληρωμών και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαβιβάζονται από τον έμπορο με τον οποίο συνάπτεται η πρώτη σύμβαση σ’ άλλον έμπορο ή εμπόρους και μια σύμβαση με τον τελευταίο έμπορο ή εμπόρους συνάπτεται το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες μετά την επιβεβαίωση κράτησης της πρώτης ταξιδιωτικής υπηρεσίας.


Επίσης, Συνδεδεμένος Ταξιδιωτικός Διακανονισμός, σημαίνει την αγορά τουλάχιστον δύο διαφορετικών ειδών ταξιδιωτικών υπηρεσιών για το ίδιο ταξίδι ή τις ίδιες διακοπές, που δεν αποτελούν πακέτο, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη σύναψη χωριστών συμβάσεων με τους παρόχους των επιμέρους ταξιδιωτικών υπηρεσιών, αν ο έμπορος διευκολύνει:
(α) στο πλαίσιο μιας και μόνον επίσκεψης ή επαφής με το σημείο πώλησής του, τη χωριστή επιλογή και χωριστή πληρωμή κάθε ταξιδιωτικής υπηρεσίας από τους ταξιδιώτες ή
(β) με στοχευμένο τρόπο, την προμήθεια τουλάχιστον μιας πρόσθετης ταξιδιωτικής υπηρεσίας από άλλον έμπορο όταν η σύμβαση με τον έμπορο αυτόν, συνάπτεται το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες μετά την επιβεβαίωση κράτησης της πρώτης ταξιδιωτικής υπηρεσίας.

Οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες που καλύπτονται από το Νόμο είναι οι εξής:
(α) η μεταφορά επιβατών,
(β) η παροχή καταλύματος,
(γ) η ενοικίαση μηχανοκίνητου οχήματος,
(δ) άλλες τουριστικές υπηρεσίες που δεν είναι αναπόσπαστο τμήμα των πιο πάνω.

Η νομοθεσία δεν εφαρμόζεται:
(α) Στα πακέτα και στους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς που καλύπτουν περίοδο μικρότερη των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, εκτός εάν περιλαμβάνεται διανυκτέρευση,
(β) στα πακέτα που προσφέρονται και στους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς που πραγματοποιούνται περιστασιακά και επί μη κερδοσκοπικής βάσης και μόνο σε περιορισμένη ομάδα ταξιδιωτών,
(γ) στα πακέτα και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς που αγοράζονται βάσει γενικής συμφωνίας για το διακανονισμό επαγγελματικού ταξιδιού.


ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ – ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥΣ

Ποιες είναι οι βασικές υποχρεώσεις των εμπόρων
Εάν είστε ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ οργανωμένων ταξιδιών οφείλετε να:

 • δίνετε συγκεκριμένες πληροφορίες στον ταξιδιώτη πριν από τη σύναψη της σύμβασης,
 • περιλαμβάνετε συγκεκριμένες πληροφορίες στη σύμβαση ή στην επιβεβαίωση σύμβασης,
 • προβαίνετε σε συγκεκριμένες ενέργειες στις περιπτώσεις όπου αυξάνετε την τιμή στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού που ήδη συνάψατε με ταξιδιώτη (η αύξηση της τιμής υπόκειται σε προϋποθέσεις),
 • παρέχετε βοήθεια σε ταξιδιώτη που αντιμετωπίζει πρόβλημα,
 • παρέχετε προστασία κατά της αφερεγγυότητας.


Επίσης, σαν διοργανωτής, έχετε την ευθύνη για την εκτέλεση του πακέτου, ανεξάρτητα από το αν οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες θα εκτελεστούν από εσάς ή από άλλους παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών, και ως εκ τούτου πρέπει να προβείτε σε συγκεκριμένες ενέργειες σε περίπτωση που κάποιες ταξιδιωτικές υπηρεσίες δεν εκτελούνται όπως συμφωνήθηκε στη σύμβαση.

Εάν είστε ΠΩΛΗΤΗΣ οργανωμένων ταξιδιών οφείλετε να:

 • δίνετε συγκεκριμένες πληροφορίες στον ταξιδιώτη πριν από τη σύναψη της σύμβασης,
 • περιλαμβάνετε συγκεκριμένες πληροφορίες στη σύμβαση ή στην επιβεβαίωση σύμβασης,
 • διαβιβάζετε στον διοργανωτή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, οποιαδήποτε μηνύματα, αιτήματα ή καταγγελίες έχετε λάβει από ταξιδιώτη, σχετικά με πακέτο του διοργανωτή, το οποίο αγόρασε από εσάς.


Πληροφορίες που πρέπει να δίνονται στον ταξιδιώτη
Εάν είστε διοργανωτής ή πωλητής οργανωμένων ταξιδιών οφείλετε να δίνετε τις ακόλουθες πληροφορίες στον ταξιδιώτη πριν από τη σύναψη της σύμβασης:

 • Τις πληροφορίες των τυποποιημένων εντύπων, ανάλογα με την περίπτωση.
 • Τα κύρια χαρακτηριστικά των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, όπως ο προορισμός, το δρομολόγιο, η τουριστική κατηγορία του καταλύματος, τα παρεχόμενα γεύματα, οι εκδρομές κ.α.
 • Την εμπορική σας επωνυμία και τη γεωγραφική σας διεύθυνση.
 • Τη συνολική τιμή του πακέτου.
 • Τους τρόπους πληρωμής.
 • Τον ελάχιστο αριθμό των ατόμων που απαιτείται για την πραγματοποίηση του πακέτου.
 • Γενικές πληροφορίες για τις απαιτήσεις για τα διαβατήρια.
 • Ενημέρωση σχετικά με τη δυνατότητα του ταξιδιώτη να καταγγείλει τη σύμβαση ανά πάσα στιγμή πριν από την έναρξη του πακέτου.
 • Πληροφορίες σχετικά με την προαιρετική ή υποχρεωτική ασφάλιση.


Εάν είστε διοργανωτής ή πωλητής οργανωμένων ταξιδιών οφείλετε να περιέχετε τις ακόλουθες πληροφορίες στη σύμβαση ή στην επιβεβαίωση σύμβασης:

 • Όλες τις πληροφορίες που δόθηκαν στον ταξιδιώτη πριν τη σύναψη της σύμβασης.
 • Οποιεσδήποτε ειδικές απαιτήσεις του ταξιδιώτη τις οποίες αποδεχτήκατε.
 • Ενημέρωση για το ότι ο διοργανωτής είναι υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση του πακέτου και για την παροχή βοήθειας.
 • Το όνομα της οντότητας που παρέχει προστασία κατά της αφερεγγυότητας και τα στοιχεία επικοινωνίας της.
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας στα οποία ο ταξιδιώτης θα μπορεί να αποταθεί, προκειμένου να επικοινωνήσει με το διοργανωτή.
 • Ενημέρωση για το ότι ο ταξιδιώτης οφείλει να κοινοποιεί οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης.
 • Πληροφορίες που επιτρέπουν την άμεση επαφή με τον ανήλικο ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τον ανήλικο, όταν στο οργανωμένο ταξίδι συμμετέχει ανήλικος ο οποίος δεν συνοδεύεται από τον κηδεμόνα του.
 • Πληροφορίες σχετικά με τις υπάρχουσες στη Δημοκρατία διαδικασίες διερεύνησης καταγγελιών και τους εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών.
 • Πληροφορίες για το δικαίωμα του ταξιδιώτη να εκχωρήσει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού σε άλλον ταξιδιώτη.
 • Αντίγραφο της σύμβασης ή της επιβεβαίωσης της σύμβασης πρέπει να δίνεται στον ταξιδιώτης σε σταθερό μέσο.


Αύξηση της τιμής Οργανωμένου Ταξιδιού
Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε ο διοργανωτής να μπορεί να αυξήσει την τιμή οργανωμένου ταξιδιού, για το οποίο ήδη συνάφθηκε σύμβαση, πριν την έναρξη του πακέτου είναι οι ακόλουθες:
Μόνο εάν η σύμβαση προβλέπει ρητά αυτή τη δυνατότητα και ορίζει ταυτόχρονα ότι ο ταξιδιώτης έχει δικαίωμα μείωσης της τιμής.
Επίσης, αυξήσεις των τιμών είναι δυνατές αποκλειστικά και μόνο ως άμεση συνέπεια αλλαγών σχετικά με:
(α) Την τιμή της μεταφοράς επιβατών που προκύπτει από το κόστος των καυσίμων,
(β) το επίπεδο των φόρων στις περιλαμβανόμενες ταξιδιωτικές υπηρεσίες,
(γ) τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που αφορούν το πακέτο.
Εάν είστε διοργανωτής οργανωμένων ταξιδιών και μετά τη σύναψη σύμβασης αναγκαστείτε να αυξήσετε την τιμή του πακέτου, εφόσον πληρούνται οι πιο πάνω προϋποθέσεις, οφείλετε να ενημερώσετε τον ταξιδιώτη για την αύξηση αυτή, με σαφή και κατανοητό τρόπο, σε σταθερό μέσο, αιτιολογώντας την αύξηση με τους κατάλληλους υπολογισμούς, το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου.

Εκτέλεση του πακέτου

 • Εάν είστε ο διοργανωτής συγκεκριμένου οργανωμένου ταξιδιού και για κάποιο λόγο κάποιες ταξιδιωτικές υπηρεσίες δεν εκτελούνται όπως συμφωνήθηκε στη σύμβαση υποχρεούστε να αποκαταστήσετε το πρόβλημα.
 • Εάν η αποκατάσταση του προβλήματος είναι αδύνατη, ή συνεπάγεται δυσανάλογες δαπάνες για εσάς σαν διοργανωτή, τότε ο ταξιδιώτης δικαιούται να λάβει από εσάς μείωση της τιμής ή αποζημίωση.
 • Εάν το ποσοστό των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που δεν μπορεί να παρασχεθεί όπως συμφωνήθηκε στη σύμβαση είναι μεγάλο, τότε οφείλετε χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση του ταξιδιώτη, να του προσφέρετε κατάλληλους εναλλακτικούς διακανονισμούς, ισοδύναμης ή ανώτερης ποιότητας από αυτούς που είχαν αρχικά συμφωνηθεί, ώστε το πακέτο να μπορεί να συνεχιστεί.
 • Εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα προσφοράς ισοδύναμων ή ανώτερων ποιοτικά προτεινόμενων εναλλακτικών διακανονισμών και ως εκ τούτου το πακέτο που οριζόταν στη σύμβαση καταλήγει σε πακέτο κατώτερης ποιότητας, τότε θα πρέπει να προσφέρετε στον ταξιδιώτη κατάλληλη μείωση της τιμής ανάλογη με τη διαφορά κόστους των υπηρεσιών που δεν παρασχέθηκαν.
 • Σε περίπτωση που το πακέτο περιλάμβανε μεταφορά του ταξιδιώτη, και είναι αδύνατον να διασφαλιστεί η επιστροφή του ταξιδιώτη όπως συμφωνήθηκε στη σύμβαση, λόγω αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων τότε, εσείς σαν διοργανωτής, θα πρέπει να καταβάλετε το κόστος της αναγκαίας παροχής καταλύματος για περίοδο μέχρι τριών (3) διανυκτερεύσεων ανά ταξιδιώτη.


Βοήθεια σε Ταξιδιώτη που αντιμετωπίζει πρόβλημα
Εάν είστε διοργανωτής οργανωμένων ταξιδιών οφείλετε να παρέχετε βοήθεια, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σε ταξιδιώτη που αντιμετωπίζει πρόβλημα, ιδίως με τους εξής τρόπους:
(α) Με την παροχή κατάλληλων πληροφοριών για τις υγειονομικές υπηρεσίες, τις τοπικές αρχές και την προξενική συνδρομή, και
(β) με την παροχή συνδρομής για εξ αποστάσεως επικοινωνία και εξεύρεση εναλλακτικών ταξιδιωτικών διακανονισμών.
Σε περίπτωση που την ευθύνη για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε φέρει ο ταξιδιώτης έχετε τη δυνατότητα να επιβάλετε εύλογη χρέωση για την παροχή βοήθειας, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πραγματικά σας έξοδα. Για σκοπούς απόδειξης του ύψους των πραγματικών εξόδων σε τέτοιες περιπτώσεις, οφείλετε να διατηρείτε απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, όπως είναι τιμολόγια και αποδείξεις.

Προστασία κατά της αφερεγγυότητας

 • Εάν είστε διοργανωτής οργανωμένων ταξιδιών οφείλετε να παρέχετε εγγύηση για την επιστροφή του συνόλου των ποσών που έχουν καταβληθεί από τους ταξιδιώτες, σε περίπτωση που ταξιδιωτικές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε οργανωμένο ταξίδι δεν εκτελούνται λόγω αφερεγγυότητάς σας.
 • Στις περιπτώσεις όπου το οργανωμένο ταξίδι περιλαμβάνει και μεταφορά επιβατών, η εγγύηση θα πρέπει να παρέχει επίσης εξασφάλιση για τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών.
 • Ο Νόμος, σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε εγγύηση για προστασία κατά της αφερεγγυότητας με σύναψη ασφάλειας ή με εξασφάλιση χρηματικής εγγύησης από χρηματοοικονομικό ίδρυμα.
 • Δείτε εδώ κατάλογο των διοργανωτών οργανωμένων ταξιδιών οι οποίοι πληρούν τις υποχρεώσεις τους για προστασία κατά της αφερεγγυότητας.ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Ποιες είναι οι βασικές υποχρεώσεις των εμπόρων
Εάν είστε έμπορος που διευκολύνει Συνδεδεμένους Ταξιδιωτικούς Διακανονισμούς, οφείλετε να:

 • δίνετε συγκεκριμένες πληροφορίες στον ταξιδιώτη πριν αυτός δεσμευθεί με οποιαδήποτε σύμβαση,
 • παρέχετε προστασία κατά της αφερεγγυότητας.


Πληροφορίες που πρέπει να δίνονται στον ταξιδιώτη
Εάν είστε έμπορος που διευκολύνει συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς οφείλετε να δίνετε τις ακόλουθες πληροφορίες στον ταξιδιώτη κατά τρόπο σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο, πριν από τη σύναψη της σύμβασης:

 • ότι η ταξιδιωτική υπηρεσία που πρόκειται να προσφερθεί από εσάς δεν αποτελεί μέρος πακέτου και ως εκ τούτου δεν θα απολαύει κανενός από τα δικαιώματα που προβλέπει ο Νόμος και τα οποία παρέχονται αποκλειστικά σε πακέτα,
 • ότι κάθε πάροχος ταξιδιωτικών υπηρεσιών που αποτελούν τμήμα συνδεδεμένου ταξιδιωτικού διακανονισμού είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εκτέλεση της δικής του υπηρεσίας,
 • ότι του παρέχεται προστασίας κατά της αφερεγγυότητας και
 • τις πληροφορίες των τυποποιημένων εντύπων, ανάλογα με την περίπτωση.


Προστασία κατά της αφερεγγυότητας

 • Εάν είστε έμπορος που διευκολύνει συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς θα πρέπει να παρέχετε εγγύηση για την επιστροφή όλων των ποσών που λαμβάνετε από τους ταξιδιώτες, εφόσον η ταξιδιωτική υπηρεσία που αποτελεί τμήμα συνδεδεμένου ταξιδιωτικού διακανονισμού δεν εκτελείται λόγω αφερεγγυότητάς σας. Σε περίπτωση που έχετε την ευθύνη για τη μεταφορά επιβατών, η εγγύηση θα πρέπει να καλύπτει επίσης και τον επαναπατρισμό του ταξιδιώτη.
 • Ο Νόμος, σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε εγγύηση για προστασία κατά της αφερεγγυότητας με σύναψη ασφάλειας ή με εξασφάλιση χρηματικής εγγύησης από χρηματοοικονομικό ίδρυμα.ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
Τυποποιημένα Έντυπα
Υπόδειγμα Εντύπου Παράρτημα Ι Μέρος Α - Υπόδειγμα εντύπου βασικών πληροφοριών για συμβάσεις οργανωμένου ταξιδιού όπου είναι δυνατή η χρήση ηλεκτρονικού συνδέσμου.
Υπόδειγμα Εντύπου Παράρτημα Ι Μέρος B - Υπόδειγμα εντύπου βασικών πληροφοριών για συμβάσεις οργανωμένου ταξιδιού όπου δεν είναι δυνατή η χρήση ηλεκτρονικού συνδέσμου.
Υπόδειγμα Εντύπου Παράρτημα Ι Μέρος Γ - Υπόδειγμα εντύπου βασικών πληροφοριών σε περίπτωση που ο διοργανωτής διαβιβάζει δεδομένα σε άλλον έμπορο σύμφωνα με την υποπαράγραφο (v) της παραγράφου (β) του άρθρου 2 κατά τον ορισμό «πακέτο», του περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμου του 2017.


ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Τυποποιημένα Έντυπα
Υπόδειγμα Εντύπου Παράρτημα ΙΙ Μέρος Α - Υπόδειγμα εντύπου βασικών πληροφοριών σε περίπτωση που ο έμπορος που διευκολύνει έναν συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό μέσω διαδικτύου κατά την έννοια της παραγράφου (α) του άρθρου 2 στον ορισμό «συνδεδεμένος ταξιδιωτικός διακανονισμός», του περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμου του 2017, είναι μεταφορέας που πωλεί εισιτήριο μετ' επιστροφής.
Υπόδειγμα Εντύπου Παράρτημα ΙΙ Μέρος Β - Υπόδειγμα εντύπου βασικών πληροφοριών σε περίπτωση κατά την οποία ο έμπορος που διευκολύνει έναν συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό μέσω διαδικτύου κατά την έννοια της παραγράφου (α) του άρθρου 2 στον ορισμό «συνδεδεμένος ταξιδιωτικός διακανονισμός» του περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμου του 2017, είναι έμπορος εκτός από μεταφορέα που πωλεί εισιτήριο μετ' επιστροφής.
Υπόδειγμα Εντύπου Παράρτημα ΙΙ Μέρος Γ - Υπόδειγμα εντύπου πληροφοριών σε περίπτωση συνδεδεμένων ταξιδιωτικών διακανονισμών κατά την έννοια της παραγράφου (α) του άρθρου 2 στον ορισμό «συνδεδεμένος ταξιδιωτικός διακανονισμός» του περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμου του 2017, όταν οι συμβάσεις συνάπτονται με ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εμπόρου (εκτός από μεταφορέα που πωλεί εισιτήριο μετ' επιστροφής) και του ταξιδιώτη.
Υπόδειγμα Εντύπου Παράρτημα ΙΙ Μέρος Δ - Υπόδειγμα εντύπου βασικών πληροφοριών σε περίπτωση κατά την οποία ο έμπορος που διευκολύνει έναν συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό μέσω διαδικτύου κατά την έννοια της παραγράφου (β) του άρθρου 2 στον ορισμό «συνδεδεμένος ταξιδιωτικός διακανονισμός» του περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμου του 2017, είναι μεταφορέας που πωλεί εισιτήριο μετ' επιστροφής.
Υπόδειγμα Εντύπου Παράρτημα ΙΙ Μέρος Ε - Υπόδειγμα εντύπου βασικών πληροφοριών σε περίπτωση κατά την οποία ο έμπορος που διευκολύνει έναν συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό μέσω διαδικτύου κατά την έννοια της παραγράφου (β) του άρθρου 2 στον ορισμό «συνδεδεμένος ταξιδιωτικός διακανονισμός» του περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμου του 2017, εκτός από μεταφορέα που πωλεί εισιτήριο μετ' επιστροφής.